تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1369 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
فردوسی مشهد 
 
خارج